JEAN Baptiste Byumvuhore

JEAN Baptiste  Byumvuhore

Gumana ubwiza

 

Gumana ubwiza

 

 

Rwanda rwiza rw’Abanyarwanda

Rwanda rw’imisozi igihumbi

Rwanda rw’ibibazo igihumbi

Wari wambaye ikirezi ga Rwanda

 

Nakwihereye amaboko yanjye

Ngo agukorere ujye mbere bakurebe

None ko wanze ukayanga

Urashaka iki kandi ga Rwanda?

 

Naguteye amashyamba ndahinga

Naguteyemo uturabyo uraberwa

Ndagutaka nkuratira abandi

Ibyo byose ntiwigeze urabukwa Rwanda!

 

Naguciriye icyarire Rwanda

Ndagusasira wanga kuryama

Nagushoye mu cyuzi ntiwanywa

Nkagukamira ayera ukayanga

 

Ko nakogeje imonyi ikanshirana

Nkagusasira ukanga kuryama

Ndakumurikira ugenda mu mwijima

Narayarize ngera aho mpogomba.

 

Kuronda uturere mu bawe se Rwanda! Rwanda ubikorera iki?

Kuvangura amoko mu bawe uhetse!

Kubyara abo wica turananiwe.

Kujya twubaka usenya turananiwe.

 

Abasore n’abakobwa wabashyize hehe?  Rwanda wabajyanye he?

Ibibondo abakambwe wabashyize hehe?

Abavandimwe bacu wabashyize hehe?

Ababyeyi bacu wabashyize he Rwanda?

 

Wari mwiza Rwanda nkunda ariko kandi!

Gumana ubwiza utange ubuzima ubyare uheke.

 

Rwanda, Rwanda we.

 

Rwanda rw’ibiyaga, ubyare uheke.    Rwanda we

Rwanda rw’imisozi igihumbi, uhumure nyabusa.

Rwanda rw’imigezi inyura mubibaya.

Rwanda rw’icyatsi kibisi gusa, ukomeze utohe.

 

Urw’imirambi n’udusiza, sizwa uturwe.

Urw’ibirunga n’utununga, Imitako gusa Rwanda.

Urw’umuco karande ukubereye, berwa Rwanda.

Urwivugiraga ururimi rumwe, komeza usabane.

 

Ibinimba n’imidiho, muragahoraho.

Urukerereza n’uruyange, mu rukari i Nyabisindu.

Amasimbi n’Amakombe mu bikombe by’u Rwanda muraho.

Mwa ntore mwe na ba bakaraza, nimutwizihize.

Ibisakuzo n’umuhigo, duhigure.

Igitaramo n’imisango, dusangire amahoro.

Nyabirungu hamwe na Mugasa, murarinde abo bose.

 

Agasusuruko na karya kayaga, n’amahumbezi.

Parike Akagera na lake Kivu, ntimurimburwe.

Nyabarongo na Gishwati, ayiga Rwanda.

Ibirunga n’ingagi zibamo, Muhabura waya.

Ibisi bya Huye na mont Kigali, ahirengeye.

Urusumo n’urutare rwa Ndaba amasumo gusa shenge.

 

Inkangaza n’urwabitoki, ntimugacike.

Amazi ya sebeya na marakujya, ntimugacike.

Ibitoki byo mu Gisaka, ntimugacike.

Ibirayi byo mu Murera, ntimugacike.

Ibijumba byo mu Marangara, ntimugacike.

 

Wari mwiza Rwanda nkunda ariko kandi!

Gumana ubwiza utange ubuzima ubyare uheke.14/07/2010
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1332 autres membres