JEAN Baptiste Byumvuhore

JEAN Baptiste  Byumvuhore

Iyongiyo iyo mvuye

Iyongiyo iyo mvuye


https://static.blog4ever.com/2010/07/424685/artfichier_424685_953427_201206085347519.gif Ancien

 

Hahandi mwavugaga,

Hahandi mutinya,

Iyongiyo iyo mvuye harababaje,

Nazindutse kare inkoko itarabika,

Nagezeyo inyana zitaha,

Naritonze ndahazembagira ndigarukira.

 

Ngo buri wese azagerayo ntawe uzasigara

Umuryango azinjiriramo abanze awutegure

 

Umuryango ninjiriyemo,

Hahagaze umugabo

Akawakira agasuzuguro ati: “ntako batakugize”

Ateze ikigofero cyirabura,

Mu binyuguti binini,

Mu ibara ry’icyatsi kibisi handitseho urwango.

 

Sinasubiye ndazembagira,

Nabonye agahomamunwa,

Nabonyeyo abantu bafite ishavu nyoberwa icyo babura,

Nabonyeyo inganda zicura intwaro,

Zimwe za kirimbuzi,

Nabonyeyo abantu bakora inama y’imigambi mibi.

 

Nabonye amahoteli yererana,

Atamirije zahabu,

Amamodoka n’amazu menshi nti: “mwaragashize”

Nabonyeyo abari b’amabengeza,

Bakunda abo bihebeye,

Hariyo ibiceri hakaba ifunguro ariko barababaye.

 

Ko ndeba se bafite byinshi,

Ko byose mbibona,

Nyamara agatwenge kimwe n’agakino ntabyo bigirira.

Haraburayo umunezero,

Haraburayo n’icyizere,

Haraburayo urukundo ubanza ariwo muriro!

 

Narakomeje ndazembagira,

Navumbuye irindi rembo,

Mu karyango gato ninjiriyemo handitseho urukundo.

Nahinjiranye umutima ukeye,

Birenze uruvugiro,

Nkabona urumuri nkayoberwa iyo ruba  ni urwererane.

 

Narasubiye ndibarisha nti:

“Aha hantu ni he?”

Abari aho bose baransubiza ngo ni ahangaha nyine.

Nabonyeyo abantu twigeze kuririra,

Banezerewe koko,

Nasanzeyo padiri Ferepo turaramukanya.

 

Nahaye ijisho ntiryahaga,

Ni ko ryambereye,

Nabonye utunyoni n’utunyamaswa, uturabyo n’utugezi.

Nabonye utununga n’utubaya,

Bibereye aho hantu,

Nasanze ari muri Edeni, naketse ko ari ryo juru.

 

Nakebutse hirya aho niberaga,

Nti: “biriya ni ibiki?”

Nabonye umukumbi w’inyamaswa mbi mbonamo n’intama.

Niboneye ukuntu zishyamiranye

Amarira aragwa,

Nti: “Mana ishobora byose bababarire”

 

Umubyeyi ati: “hariya urora

Ugomba gusubirayo”

Narapfukamye nti: “mbabarira nigumire aha”

Ati: “genda uracyafiteyo akazi,

Ukoreshe ingabire wahawe,

Ubwire ibirura bihinduke intama uzabone ugaruke”. X4

 14/07/2010
2 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1332 autres membres