JEAN Baptiste Byumvuhore

JEAN Baptiste Byumvuhore

Baliho bamukwena

  Baliho bamukwena

 

 • Kera habayeho umugabo w’igikwerere
 • Abamubonye bavuga ko yari intwali idategwa mu magambo
 • Ngo ntiyatinyaga kugorora ibigoramye no gushyira hasi abishyira ejuru
 • Ngo ntiyaniganwaga ijambo abazaga kumutera ubwoba barabutahanaga ali bo
 • Yasize atanze amasomo menshi, Harimo irya nyuma ku musaraba
 • Yali ikinege nka Sabizeze amanuka mw’ijuru aho akomoka
 • Akora ibitangaza nka Ndoli
 • Ntiyaripfanaga nka Rugaju rwa Mutimbo
 • Kandi abambwa nka Ryangombe rya Babinga mwene Nyundo
 • Ingoma ye yakwiriye impugu z'imahanga nk'iya Sezisoni

 

1. Ukabasanga bamutaramanye bamuharabika kandi umuzi

Ukumva bitamukwiye nyamara ukemera ukalipfana

Ukabatega amatwi yombi nawe ukungamo mugatarama

Humuka ubone uhumure rubanda

 

R/ Bariho bamukwena, arabarora arabumva

Rubanda n’abatambyi n’abasirikare b’abaroma

Bakomeza bamushinyagurira, arabumva maze aratobora ati

Mana jye nkwisabire

Mu rugendo ugiyemo none unyibuke uce inkoni izamba

Ati Mana ndakwinginze 

Nuramuka ugeze I Jabiro unyibuke ndakwinginze x2

 

 

2.Bamushyizeho ingenza,             agaca umugani bakawandika

Aho yigishaga hose,                     ngo bamushakire  ibimenyetso

Yarabyimanye barayoberwa,         barahimba babishyira aho

Bamushora  mu rubanza,              Pilato ati nimubambe

 

Ubwo yari ageze aho rubanda imukoba,

Aho inshuti zamwihakanye zikamwitarura

Aho inyota yari imuzahaje n’umunaniro

Bamubambanye n’abazira ibyo bakoze

Kandi ngo we yaraziraga ibyo abandi bakoze

 

 R/


 

3.Urya muhungu ntiyari yigeze arya umukati                habe n’ifi

Barya yahagije nibo bahoze bamukwena                    uwundi afunze

Naho uwashatse kubona amanota afasha rubanda        iminota igenda

Akamunnyega ngo rubanda ikunde imwumve             Ntibamurekure

Rubanda baragoye

 

R/

      

Ntugakobe imfungwa,         Jye nzabanka rirya bandi 

Ntukavuge uwapfuye           Jye nzabanka rirya bandi 

Ntukage mu kigare               Jye nzabanka rirya bandi 

Ikinyoma kivuze benshi ntibikibuza kuba icyaha

 

Ntugaseke uwatsinzwe          Jye nzabanka rirya bandi 

Ntakagwe ngo umukobe         Jye nzabanka rirya bandi 

Ntugaseke uwo bwayaze         Jye nzabanka rirya bandi 

Abenshi bakora nabi, ubaruta iyo ukoze neza

 

Nuramuka ugeze iJabiro unyibuke ndakwinginze x2

 

 

 09/05/2013
2 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1332 autres membres